в. Азбуки • 10/04/2024 г. стр. 4

Над 10 000 гимназисти с пробно стажуване във фирми

Над 10 000 ученици от VIII до X клас са преминали пробно стажуване по професията, в който се обучават. Те получават тази възможност по проекта „Подкрепа за дуалната система на обучение" по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж". Той е на стойност 24 млн. лв. и ще приключи в края на октомври т.г.
„Проектът подкрепи сериозно училища, ученици, техните родители и представителите на бизнеса", споделя заместник министъра на образованието и науката Мариета Георгиева.
Със средства по Проекта са закупени и работно облекло за 1,7 млн. лв., учебни помагала за 1,1 млн. лв. и оборудване за над 3,6 млн. лв. за училища. В него участват общо 170 училища, а близо 1400 наставници и над 900 учители са обучени. Включват се и близо 700 фирми.
Сред участниците в Проекта е Професионалната гимназия по транспорт и енергетика Хенри Форд" в София, която е сред първите, които прилагат модела на дуално обучение от 2016 г. Училището си сътрудничи с над 100 фирми за провеждане на обучения на учениците чрез практика в реална работна среда. В момента в ,Денри Форд" има 550 възпитаници в дуална форма на обучение. В XI клас те развиват уменията си на място във фирмите в рамките на два учебни дни, а в XII - на три. „Изключително добре е прието това от работодателите, защото в рамките на две години те имат възможност да наблюдават учениците, които са в дуална форма, и да преценят на кого от тях да предложат да остане да работи във фирмата, след като завърши", обяснява директорът на училището Таньо Стойчев. Такъв е случаят с ученици от гимназията, които веднага след завършването си са приети на работа в голям автомобилен сервиз, в който са преминали дуалното си обучение.