в. 24 часа • 01/04/2024 г. стр. 6

10 хил. безработни ще тръгнат на работа с пари от държавата

27 хил. българи получиха електронни ваучери за дигитални умения, а 889 вече са завършили курс
9926 безработни ще започнат работа по програми, проекти и мерки за заетост. Над 9000 души пък ще бъдат включени в обучения, за да станат по-конкурентни на пазара на труда. Това предвижда Националният план за действие по заетостта през 2024 г. финансирането е 88 млн. лева - с 15 млн. повече спрямо 2023 г.
Благодарение на мерките се очаква коефициентът на безработица да падне с 4%, а заетостта на хората между 20-64 г. да стигне 77%
Трудовите възнаграждения на включените в субсидирана заетост на пълен работен ден са съобразени с минималната заплата и са увеличени от 780 на 933 лв. Повишени са и заплатите на младежите, включени в програма „Старт на кариерата" - на 1100 лв.; на младежките и ромските медиатори 1140 лв.; на психолозите и мениджърите на случи, работещи по Национална програма .Активиране на неактивни лица"- на 1280 лв.
През 2024 г. стартира изпълнението на насърчителната мярка по чл. 36 от Закона за насърчаване на заетостта. По нея се стимулират работодателите да наемат безработни в неравностойно положение чрез предоставяне на пари за заплати, социални и здравни осигуровки, средства за професионално обучение и средства за отговорно лице ментор. По тази мярка се предвижда заетост за срок до 9 месеца на 1000 безработни и обучение на 100 души.
По Регионалните програми за заетост на 28-те области се предвижда работа да започнат 1950 безработни. По проект „Красива България" ще се осигури заетост в областта на строителството на 300 души.
Освен пари за самите обучения се осигурява и стипендия от 15 лв. на присъствен ден. Покриват се и транспортни и квартирни разходи на безработните лица, участващи в обучение за ограмотяване, придобиване на професионална квалификация или обучение по ключови компетентности. Така за разстояние до 50 км от населеното място е 6 лв. на присъствен ден, а за над 50 км - до 20 лв.
А когато обучението е над месец.се поема и отиване, и връщане до родния град или село - до 80 лв. на ежемесечно. Квартирните разходи пък са до 50 лв. на ден.
Пари се предвиждат и за насърчаване на териториалната мобилност на безработните. За тях се дават до 50% от действително направените ежедневни транспортни разходи. А за транспортни разходи за представяне пред работодател - до 20% от трудовото възнаграждение за субсидирана заетост (до 186,60 лв.).
За насърчаване на териториалната мобилност на наетите се дават до 150 лв. месечно.
Средства за насърчаване на безработни лица, за наемане на работа в населено място, което е на повече от 50 км от населеното място по настоящ адрес - 400 лв. месечно.
Предвидени са и средства за квалификация под формата на кредит по предмета на стопанската дейност и/или нейното управление по одобрения бизнес проект -1000 лв. максимален размер. При успешно завършване на обучението се опрощава половината от ползвания кредит.
Допълнителни средства се дават за наемане на друг безработен без право на парично обезщетение - четирикратен размер на субсидираното трудово възнаграждение, или 3732 лв.
До 5000 лв. се дават за започване на самостоятелна стопанска дейност от безработни, които са регистрирали микропредприятие. Бизнес проектът обаче трябва да е одобрен от териториалното поделение на Агенцията по заетостта.
500 лв. могат да се отпуснат и за разходи за ползвани външни консултантски и съпътстващи услуги. За да са конкурентоспособни,
500 хил. ще преминат през безплатно обучение за дигитални умения
Кандидатстването за електронни ваучери става единствено чрез подаване на електронно заявление за участие през сайта на Агенцията по заетостта www.az.government.bg. Всеки може да избере вида на обучението и доставчика, който го предоставя, както и дали ще учи онлайн, или присъствено. В обучение могат да се включат и безработни, и заети лица, като фокусът е и върху хората в неравностойно положение, тези без дигитална грамотност, хора с ниско равнище на образование, с ниски/или без дигитални умения, по-възрастни и други.
Целта е да се включат хора с ниско равнище или нямащи дигитални умения или компетенции, в курсове за придобиване на цифрова компетентност базово ( ниво1 и 2 съгласно DigComp) и средно(ниво 3-4 съгласно DigComp). Ако човек влезе през първото ниво, ще му бъде предоставена възможност да се включи и в средните нива, уточни Спасов. Всеки одобрен може да получи по един сертификат за базово и един за средно ниво. „Инвестицията поставя специален фокус върху лицата в неравностойно положение, без дигитална грамотност, лица от ромски произход, лица с ниско равнище на образование, ниски или без дигитални умения, по-възрастни лица и други", обясниха от социалното министерство.
От 21 декември до 26 март пък са издадени ваучери за обучение по „Цифрова компетентност" на 27 361 души, като 3187 от тях са анулирани.
5868 българи са включени в обучение, а 889 вече са успешно завършили. (24 часа)